Materská škola

Z histórie školstva
Ilijská škola po vzniku ČSR bývala jednotriedna s viacerými ročníkmi, v roku1920 ju navštevovalo 60 detí. Stará budova školy mala jednu triedu a učiteľský byt, v roku 1928 sa podarilo s finančnou podporou štátu dokončiť novú budovu školy s 2 triedami. V rokoch 1932 – 1933 sa vybudoval školský dvor. Deti tak získali dôstojné miesto pre výchovno – vzdelávací proces. Škola prešla viacerými reformami vtedajších školských systémov. Postupne znižujúci sa počet žiactva sa stal dôvodom, že od roku 1956 v Iliji zostal 1. – 4. ročník, piaty sa vyučoval na plnoorganizovanej škole v Štefultove.

Výučba na škole zanikla v roku 1981, po tomto roku všetky jej priestory začala využívať Materská škôlka, s pôsobnosťou dodnes.

Kde sa nachádzame
Materská škola sa nachádza v malebnej dedinke Ilija, situovaná v peknom prírodnom a tichom prostredí.
Je umiestnená v jednoposchodovej účelovej budove. Pre deti je vytvorené podnetné, stimulujúce, príjemné a estetické prostredie.
V triede sú vybudované centrá aktivít (detské kútiky) modifikované podľa potrieb a návrhov detí. Počas roka ich obmieňame a dopĺňame hračkami, knihami, konštruktívnymi stavebnicami, výtvarným a prírodným materiálom.
K budove patrí aj rozsiahly školský dvor s trávnatou plochou,  pieskoviskom , hojdačkami,  preliezačkami a dreveným altánkom.

Personál MŠ
Prevádzku MŠ zabezpečujú 2 kvalifikované učiteľky vrátane riaditeľky a 2 prevádzkové zamestnankyne.

 • Riaditeľka MŠ: Eva Klučárová
 • Učiteľka: Mgr. Iveta Zorvanová
 • Kuchárka/školníčka: Emília Nemcová
 • Vedúca ŠJ- Ida Leštianska

Zameranie školy

 • všestranný rozvoj detskej osobnosti
 • rešpektovanie práv dieťaťa
 • vedenie k zdravému spôsobu života
 • upevňovanie fyzického a psychického zdravia detí
 • získavanie základných návykov, zručností
 • environmentálna výchova
 • kvalitná príprava  na vstup do ZŠ
 • rozvoj  a podporovanie zdravého sebavedomia a sebaistoty detí
tel.kontakt-045 692 90 67

Dokumenty:

AKTIVITY

AKTUALITY

DENNÝ PORIADOK

O NÁS

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE 2

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM